×
Menu

Účel webu

Web slouží k zpřehlednění a sjednocení informací pro studenty SŠ, VOŠ, COP, Sezimovo Ústí.
Tato webová aplikace funguje na principu sbírání dat z několika zdrojů a následné sjednocení těchto dat a přehledné zobrazení na jednom místě.

Hlavní cíl projektu:
 • Vytvořit uživatelsky přívětivou a na informace bohatou stránku, kde každý student najde informace, které hledá.
 • Ukázat možnost naložení s veřejně dostupnými daty a jejich následné zpracování.
 • Ukázat, že je možné vytvořit moderní, rychlý a přehledný školní informační systém.
 • Přinést funkce, které nemají jinde obdobu - např. vytížení jídelny.
 • Konkurovat jiným školním informačním systémům.
Aplikace je tvořena od studentů pro studenty, vše je děláno zadarmo, z vlastních sil a ve vlastním volném čase. Proto velice oceníme případnou finační podporu či alespoň návrhy na vylepšení a hlášení případných chyb.

Kdo za tím stojí?

Jan Košata

Zakladatel, programátor
Bývalý student oboru informační technologie (IT4) v letech 2015 - 2019.
V roce 2019 úspěšně odmaturoval a nyní podniká jako programátor.
Web: kosata6.cz

David Jursa

Grafik, doplňkové funkce
Bývalý student oboru strojírenství (ETS4) v letech 2015 - 2019.
V roce 2019 úspěšně odmaturoval a nyní studuje obor strojírenství na VUT v Brně.

Matyáš Basl

Poskytovatel hostingu
Bývalý student oboru informační technologie (IT4) v letech 2015 - 2019.
V roce 2019 úspěšně odmaturoval a nyní podniká v oboru IT.
Web: matyasbasl.cz

Použitá grafika a šablony

Design webu založen na knihovně Bootstrap v. 4.
Použity ikony z Font Awesome free - license.
Logo vychází z ikony od autora Boca Tutor a je pod licencí Creative Commons (Attribution 3.0 Unported) - zdroj, dále bylo upraveno Davidem Jursou do aktuální podoby.
Tlačítka na úvodní stránce (student, učitel) převzaty od autora ibrandify - ikona žáka, ikona učitele.
Ikona návštěvníka na úvodu vytvořena od VisualPharm pod licencí CCA (BY) - zdroj.

Funkce webu

V této části je popsána funkcionalita jednotlivých částí webu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro zvolenou třídu či učitele.

Rozvrh hodin je rozdělen na dva řežimy:
 • Interaktivní
 • Stálý
Interaktivní režim zobrazuje veškeré změny v rozvrhu. Změny jsou barevně rozlišeny (viz. legenda rozvrhu).
Stálý rozvrh zobrazuje klasický rozvrh bez všech aktuálních změn v rozvrhu - pro lichý nebo sudý týden.

Kliknutím na hodinu se zobrazí podrobné informace o dané hodině (čas, vyučující, předmět, učebna) a pokud je zvolen režim interaktivního rozvrhu, tak se zobrazí také změny.

Znázornění změn v rozvrhu (legenda):
 • Změna učebny, učitele - hodina obarvena žlutou barvou
 • Zrušená hodina - hodina obarvena červenou baravou
 • Přidaná hodina - hodina obarvena zelenou barvou
Rozvrh hodin je čerpán z rozvrh.copsu.cz, změny v něm z suplovani.copsu.cz a akce z bakalari.copsu.cz.


Změny v rozvrhu

Sekce vypisuje změny v rozvrhu pro zvolenou třídu či učitele.

Umí zobrazit:
 • Suplování
 • Změněné učebny
 • Zrušené hodiny
 • Suplované dohledy (pro učitele)
 • A další změny..
Změny je možné zobrazit ve dvou režimech zobrazení:
 • Jednotlivé dny
 • Týdenní přehled
Režim jednotlivých dnů
V režimu jednotlivých dnů se ukazují změny v rozvrhu pro zvolený den a třídu/učitele přehledně pod sebou. Vše je řazeno sestupně podle hodin.
U suplování a změn učeben se ukazuje původní předmět, vyučující, učebna a případně změněný vyučující a učebna. Pokud není učebna nebo vyučující změněn, tak se ukáže v závorce "beze změny".
Zrušené hodiny jsoi zešedivěny a je u nich informace - "Hodina zrušena".

Režim týdenního přehledu
V režimu týdenního přehledu jsou vypsány všechny dny v týdnu pro zvolený týden a u těchto dnů jsou pod sebou zobrazeny změny daného dne pro aktuálně zvolenou třídu/učitele.

Vše je zobrazeno v tabulce s následující strukturou sloupců:
 1. Ikona - znázorňující změnu hodiny - suplování čí změnu učebny; znázorňující zrušenou hodinu
 2. Číslo hodiny
 3. Třída (pouze u učitelů)
 4. Předmět
 5. Učebna
 6. Vyučující
 7. - více informací
Zelená barva písma znárorňuje změnu učebny či učitele.
U zrušených hodin je navíc červené písmo celého řádku.

Data jsou čerpána z webu suplovani.copsu.cz a akce z bakalari.copsu.cz, data jsou automaticky aktualizována cca. každých 30 minut.


Vytížení jídelny

Zobrazuje předpokládaný počet žáků v jídelně po konci vyučujících hodin (časy kdy chodí žáci na oběd).

Vytížení je možné zobrazit ve dvou režimech zobrazení:
 • Sloupcový graf - zobrazí počet žáků v jednotlivé hodiny oběda ve sloupcovém grafu; Po kliknutí na hodinu se zobrazí jednotlivé třídy a počet žáků.
 • Klasické zobrazení - zobrazí jednotlivé hodiny oběda ve sloupcích, v těchto sloupcích jsou pod sebou jednotlivé třídy a počet žáků.
Pokud je uživatel přihlášen za studenta (respektive za třídu), tak je vždy v horní části vypsáno vytížení pro danou třídu.

Princip výpočtu:
Všem třídám je přiřazena pravděpodobná hodina oběda podle jejich aktuálního rozvrhu hodin (změny v rozvrhu jsou brány v potaz).
Pokud má daná třída celý den praxe, tak se předpokládá, že budou na obědě od 11:00.

Ve všedních dnech od 9:00 do 14:00 jsou zobrazovány přesnější počty žáků pro aktuální den, které jsou vypočítány podle školního docházkového systému.
Mimo tento čas a nebo pro jiné dny jsou zobrazovány pouze počty žáků dle celkového počtu v daných třídách.
Počet žáků je pravidelně aktualizován v těchto časech: 9:00, 10:00, 10:50, 11:30, 12:25, 13:15.

Výpočet vytížení není 100% přesný, jelikož může být ovlivněn mnoha faktory.
Výpočet má největší odchylky v pátek či např. před prázdninama a dalším volnem. Dále také mohou být odchylky kolem 11:40, jelikož v tuto dobu do jídelny chodí žáci, kteří sice nemají čas oběda, ale využívají čas přestávky mezi 11:40 a 11:50.


Učitelé a pracovníci

V této sekci se nachází seznam všech učitelů a pracovníků školy. Každý pracovník má svůj profil, kde jsou o něm informace.

Sekce je rozdělena na:
 • Seznam pracovníků
 • Profil pracovníka
Seznam pracovníků
V horní části je možné změnit režim zobrazení:
 • Podle kategorie - seznam je strukturován dle kategorií, kde pracovníci pracují a řazen dle příjmení.
 • Abecedně podle příjmení - seznam je strukturován dle počátečního písmena příjmení a řazen taktéž dle příjmení.
Dále je možné vyhledávat pracovníky/učitele. Vyhledávat je možné dle jmena, příjmení či identifikačního čísla.
V režimu studenta je možné zapnout filtr "Pouze moji učitelé", který poté vyfiltruje pouze učitele, kteří vyučují danou třídu studenta.
V každém seznamu pracovníku a učitelů je na pravé straně ikona , která odkazuje na profil pracovníka/učitele.

Profil
Na profilu učitele/pracovníka se nachází tyto hlavní informace:
 • Fotografie - pouze u některých pracovníků
 • Jméno a příjmení
 • Tituly
 • E-mail
 • Telefonní čísla
 • Kabinet - pouze u některých pracovníků
 • Spravovaná třída - pouze u některých učitelů
 • Kategorie a podkategorie
Dále je zde box obsahující informace o výuce, který obsahuje tyto informace:
 • Vyučuje - Ano/Ne - vyhodnoceno podle toho, zda je učitel v nějakém rozvrhu
 • Identifikační kód - jedná se o zkratku, která se používá v rozvrhu
 • Vyučuje třídy - seznam tříd, které učitel vyučuje - dle běžného rozvrhu
 • Vyučuje předměty - seznam předmetů, které učitel vyučuje - dle běžného rozvrhu
Rozvrh hodin učitele
Pokud daný učitel vyučuje (tj. vyučuje = Ano), tak se zde ukazuje i box, ve kterém je rozvrh hodin daného učitele.
Tento rozvrh hodin funguje na stejném principu jako rozvrh hodin pro třídy.

Znázornění změn v rozvrhu:
 • Pokud učitel supluje nějakou hodinu, tak je mu hodina přidána zelenou barvou do rozvrhu.
 • Pokud někdo supluje jeho hodinu, tak je hodina obarvena červenou barvou.
 • Pokud se změní učebna, tak je hodina obarvena žlutou barvou.


Předměty

V této sekci se nachází seznam všech předmětů, které jsou vyučovány. Každý předmět má svůj profil, kde jsou podrobnější informace.

Sekce je rozdělena na:
 • Seznam předmětů
 • Profil předmětu
Seznam předmětů
Seznam předmětů je strukturován dle počátečního písmena názvu a řazen podle názvu sestupně.
V horní části nad seznamem je možné vyhledat předmět dle zkratky či celého názvu.
V režimu studenta je možné zapnout filtr "Pouze moje předměty", který vyfiltruje pouze předměty, které má třída studenta v rozvrhu.

V každém seznamu předmětů je na pravé straně u předmětu ikona , která odkazuje na profil předmětu.

Profil
Na profilu předmětu se nachází tyto hlavní informace:
 • Celý název
 • Zkratka/identifikační kód
Dále je zde seznam tříd, které mají tento předmět v rozvrhu a seznam učitelů, kteří tento předmět vyučují.

Informace o předmětech jsou čerpány z rozvrh.copsu.cz.


Místnosti

V této sekci se nachází seznam téměř všech učeben a místností na škole, včetně kabinetů. Každá místnost má svůj profil, kde jsou podrobnější informace.

Sekce je rozdělena na:
 • Seznam místností
 • Profil místnosti
Seznam místností
V horní části je možné změnit režim zobrazení:
 • Abecedně podle celého názvu - seznam je strukturován dle počátečního písmena celého názvu a řazen taktéž dle celého názvu.
 • Abecedně podle zkratky - seznam je strukturován dle počátečního písmena zkratky a řazen taktéž dle zkratky.
Sekce nabízí několik filtrů:
 • Pouze moje učeby - vyfiltruje pouze učebny, které má přihlášený student/učitel v rozvrhu hodin. Není dostupné pro návštěvníky.
 • Pouze kabinety - vyfiltruje pouze místnosti, které jsou označeny jako kabinet.
 • Vyhledat volné učebny - vyhledá volné učebny v zadané datum a hodinu. Jsou brány v potaz změny v rozvrhu.
Dále je možné vyhledávat předměty dle celého názvu či zkratky.

V každém seznamu místností je na pravé straně ikona , která odkazuje na profil místnosti.

Profil
Na profilu místnosti se nachází tyto informace:
 • Celý název
 • Zkratka/identifikační kód
 • Seznam tříd, které mají učebnu v rozvrhu (pouze u učeben)
 • Seznam učitelů, kteří sídlí v daném kabinetu (pouze u kabinetů)
Rozvrh hodin místnosti
Pokud se jedná o učebnu, která je v rozvrhu, tak se zde ukazuje i box, ve kterém je rozvrh hodin dané učebny.
Tento rozvrh hodin funguje na stejném principu jako rozvrh hodin pro třídy.

Znázornění změn v rozvrhu:
 • Hodiny přesunuté do této učebny - políčko obarveno zeleně.
 • Hodiny přesunuté do jiné učebny, či zrušené hodiny - políčko obarveno červeně.
 • Změna vyučujícího - políčko obarveno žlutě.
Informace o místnostech jsou čerpány z rozvrh.copsu.cz.


Jídelníček

Jedná se spíše o doplňkovou funkci tohoto webu.
Je zde zobrazen klasický jídelníček (bez přihlášení) z webu strava.cz pro jídelnu č. 3100 - zdroj.
Jednotlivé dny jsou v boxech a týdny jsou od sebe odděleny.
Chcete podpořit projekt?
Na Vašem názoru nám záleží! Dejte nám vědět co zlepšit ... přes kontaktní formulář.